Firma CAMSAT z siedzibą w Solcu Kujawski przy ul. Ogrodowej 2a jako dostawca urządzenia, zwany później Gwarantem udziela Nabywcy gwarancji jakości urządzenia na niżej określonych zasadach:

Zasady gwarancji:

 • wszystkie produkty oferowane na stronie www oraz w cennikach są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych – chyba że inaczej i wyraźnie opisano to na stronie produktu w widocznym miejscu
 • zasięg terytorialny gwarancji: Cały Świat
 • okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży urządzenia, natomiast okres na jaki udzielana jest gwarancja znajduje się na karcie gwarancyjnej każdego urzadzenia
 • reklamując urządzenie, nabywca zobowiązuje się wypełnić dokument RMA, znajdujący się na stronie www Gwaranta
 • nabywca dostarcza do Gwaranta reklamowane urządzenie w opakowaniu fabrycznym lub zastępczym, w przypadku braku opakowania fabrycznego, ryzyko związane z uszkodzeniem urządzenia w transporcie ponosi Nabywca.
 • urządzenie ze stwierdzoną przez Nabywcę wadą zostanie poddane przez Gwaranta testom mającym na celu wykrycie i potwierdzenie występowania wady
 • – w przypadku spełnienia wszystkich warunków, określonych w niniejszym oświadczeniu Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy lub wymiany uszkodzonego urządzenia w terminie, który jest zależny od działalności serwisu i z reguły nie przekracza 1-2 tygodni od chwili przyjęcia urządzenia przez serwis
 • – odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy

Gwarancja nie obejmuje:

 • wad powstałych w wyniku składowania, transportu, użytkowania urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi
 • wad powstałych przez narażenie Urządzenia na urazy mechaniczne i wstrząsy
 • uszkodzeń powstałych w wyniku używania z innymi urządzeniami, nie spełniającymi warunków określonych w specyfikacji technicznej urządzenia
 • wad będących następstwem oddziaływania zewnętrznych czynników chemicznych, termicznych lub elektrycznych (przepięć)
 • urządzeń wysłanych przez Nabywcę do serwisu Gwaranta po upływie terminu gwarancji (decyduje data stempla pocztowego lub listu przewozowego)
 • uszkodzeń powstałych w wyniku zalania urządzenia płynem lub innego zanieczyszczenia urządzenia

Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w wypadku:

 • otwarcia obudowy urządzenia lub dokonania jakiejkolwiek naprawy lub przeróbki urządzenia
 • stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia, zerwania plomb i/lub numerów seryjnych lub ich zakrycia w sposób uniemożliwiający ich identyfikację
 • upływu okresu gwarancji

Gwarant urządzenia dołożył wszelkich starań, aby urządzenie i ewentualnie dostarczone z nim oprogramowanie było najwyższej jakości, jednak nie ponosi odpowiedzialności:

 • za utracone w rezultacie ujawnienia się wady dane i oprogramowanie
 • z tytułu poniesionych przez Nabywcę kosztów odtworzenia danych i ponownej instalacji oprogramowania i/lub ponownego nabycia lub uzyskania licencji
 • za szkody i utracone korzyści wynikające z konieczności naprawy urządzenia
 • za szkody Nabywcy wynikłe z opóźnienia w wykonaniu naprawy gwarancyjnej urządzenia

Nabywca dokonując kupna urządzenia, jednocześnie zgadza się z warunkami niniejszego oświadczenia gwarancyjnego.

Camsat 2020